תנאי השימוש

ברוכים הבאים ל-“עולים לאלף!”

יש לקרוא את תנאי השימוש באתר המוגדרים להלן, את הדרישות והכללים החלים על השירותים השונים הניתנים באתר. אין להרשם או להשתמש באתר באם אינך מסכים לתנאים אלו. הרשמה לאתר ו/או שימוש באתר מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.

תנאי שימוש באתר

 1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.
 2.  למען הסר ספק יובהר כי האתר ותכניו מוגבלים לשימוש פרטי אישי, שאינו מסחרי.
 3. על ידי רכישת מנוי ו/או הרשמה, אתה מצהיר ומתחייב כי הנך בגיר, כשיר להתקשרות חוזית על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסית, תשכ”ב – 1962, ובהתאם לכל חוק ו/או לכל דין. יחד עם זאת, החומרים באתר מיועדים להכנת ילדים לבית הספר ולתרגול הקריאה בכיתה א’. באמצעות רכישת מנוי ו/או הרשמה הנך מתחייב כי תהא אחראי להבטיח שכל ילד מטעמך ישתמש בגישה לשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלו.
 4. הרוכש מצהיר כי ידוע לו שהאתר שומר שבת, וכי הוא אינו מאפשר גישה לתכניו בשבתות ובחגי ישראל. הרוכש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה בעניין חסימת גישה לאתר בשבתות ובחגי ישראל.
 5. הרוכש מנוי ל”עולים לאלף” יקבל סיסמה (להלן – סיסמה)  אשר תאפשר גישה לתכני האתר. הסיסמה מאפשרת גישה לחלק מתכני האתר, או לכל התכנים, בהתאם לחבילה שנרכשה. הסיסמה תישלח למשתמש לאחר ביצוע הרכישה. הסיסמה הינה אישית ואין להעבירה לאף אדם ו/או גוף אחר מלבד לילדך, הכל בכפוף למפורט בתנאי שימוש אלו. ברכישת המנוי, מתחייב המשתמש ו/או הרוכש ו/או מי מטעמו שלא להעביר את הסיסמה לאף אדם אחר ולא לאפשר לאדם ו/או לגוף אחר לעשות שימוש בתכני האתר.
 6. במקרה שרוכש המנוי מורה, הרי שמותר לו להשתמש בתכנים לתלמידיו, באמצעות דפי עבודה בלבד ובכיתות בהם משמש הוא כמורה בלבד. בכל מקרה, למורה אסור להעביר את הסיסמה לתלמידיו. מובהר בזאת, כי המורה אינו רשאי להעביר חומר מהאתר בכל אמצעי שהוא, דפי עבודה ו/או אמצעים אלקטרוניים ו/או דיגיטליים ו/או בכל דרך אחרת למורים ו/או אנשי הוראה.
 7. הרכישה היא חד פעמית ותוקף המנוי ימשך לאורך זמן, כל עוד האתר קיים. ברכישת מנוי תקופת פעילות האתר לא תפחת מ-12 חודשים. מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 8. “עולים לאלף” ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק לאלתר את המנוי בכל אחת מהסיבות המנויות להלן;
 • רוכש המנוי עשה שימוש אסור בתכני האתר.
 • נתגלה כי בוצע שימוש בסיסמה ו/או בתכני האתר בניגוד לקבוע בתנאים אלו.
 • לא נתקבל תשלום מלא עבור השירות.
 • רוכש המנוי פעל בניגוד לחוק, לדין ו/או להסכם בין הצדדים.

ככל ובוטל מנוי בשל הסיבות המנויות לעיל, רוכש המנוי לא יהא זכאי לכל החזר כספי.

 1.  האחריות לביצוע שימוש בתכני האתר הינה על המשתמש בלבד.
 2. לא יתקבלו ביטולים ו/או החזרים בשל אי שימוש בתכני האתר.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, הוא בבעלות מפעיל האתר בלבד. מודגש בזאת, כי הכניסה לאתר או רכישת תכנים ממנו אינם מעניקים רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים.
 4. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים באתר, בכל אמצעי ומדיה שהם, ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או  למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ובתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר, פיזי, דיגיטאלי, אלחוטי, ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב מצד מפעיל האתר. חל איסור על כל שימוש בסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מראש ובכתב מאת מפעיל האתר. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין, בין באופן ישיר או עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 5. מפעיל האתר לא ישא באחריות, מפורשת או משתמעת לכל נזק מכל סוג שיהא אשר נגרם ו/או יגרם למשתמש בגין התכנים המוצגים באתר. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא יישא מפעיל האתר בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על ידי המשתמש.
 6. משתמש הסבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, עליו לפנות מיידית למפעיל האתר ולהתריע בפניו אודות העניין. לאחר מכן מפעיל האתר יבדוק את הנושא וייתכן כי יסיר את התוכן במידה וימצא לנכון לעשות כן. אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעיל האתר ו/או להעביר אליו את נטל ההוכחה. יודגש, כי מפעיל האתר אינו אחראי ולא יהא אחראי לכל נזק אשר יווצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
 7. מפעיל האתר רשאי לשנות בכל עת את התכנים המוצגים באתר, להחליף את התכנים, להוציא את התכנים, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. רוכש המנוי מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בגין החלפת ו/או הוצאת התכנים.
 8. האתר מוצע לציבור “כמות שהוא” (“As Is”).
 9. מפעיל האתר לא יישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
 10. מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. במידה שיגרמו קלקולים, תקלות, נזקים, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת או פגיעה מכל סיבה אחרת, מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא באלו שייגרמו למשתמש או לרכושו.
 11. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ מכל סוג שהוא.
 12. תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעיל האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית, ככל שתהא, בנוגע לשימוש באתר. עצם השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע ו/או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה בלתי ניתנת לסתירה אודות הסכמת המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם בין הצדדים.
 13. תקנון זה מחייב את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל מי שיבוא בנעליהם.
 14. ידוע למשתמש, כי על מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר, באחריותו לדאוג לחיבור רציף ומהיר של לרשת האינטרנט. מפעיל האתר אינו אחראי לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לרשת האינטרנט. השירות המסופק על ידי מפעיל האתר תלוי בגורמים שונים, ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, העשויים להינזק, להפסיק את פעולתם ו/או להפגע עקב גורמים שונים. מפעיל האתר אינו מספק מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או חסינות מגישה לא חוקית למחשבי השירות.
 15. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם אירועים ו/או גורמים שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות תקלות מחשוב, תקשורת ואירועי כוח עליון. יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא ו/או חלקי ו/או את אספקת נשוא העסקה במועדה ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחוייב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה. במידה שכרטיס האשראי כבר חוייב, יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.
 16. מפעיל האתר רשאי לשלוח למשתמש באמצעי התקשורת העומדים לרשותו, ובכללם בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במסרון (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיו, וכן מידע שיווקי ופרסומי, הן מידע שהוא עצמו יפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, יישלח על ידו ו/או על ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה ו/או באמצעות פנייה לדואר האלקטרוני של החברה. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהא לו כל תביעה או טענה כלפי מפעיל האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.
 17. מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IPוזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 18. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלו, יהא מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שם ופרטי המשתמש הידועים לו בכל הליך משפטי, אלא אם כן ניתן צו שיפוטי האוסר זאת.
 19. המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות הסכם זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 20. בכל בירור, שאלה או תלונה לגבי האתר או השירות, ניתן לפנות ל-mitconenimlealef@gmail.com

בברכה,
עולים לאלף